Lejebetingelser og vilkår

Generel information:

Ved modtagelsen af lejeaftalen: Læs venligst grundigt hele aftalen og de generelle lejebetingelser og vilkår i dette dokument. Enhver ændring til aftalen som måtte være indgået mellem ejeren og lejeren skal bekræftes skriftligt for at være gældende.


Ankomst til ferieboligen:

Såfremt intet andet er angivet i lejekontrakten, gælder lejeperioden fra 1. dag kl. 16.00 til sidste dag kl. 10.00. Ved ibrugtagning af feriehuset inden kl. 16.00, uden forudgående aftale, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 500.

Ankomst til ferieboligen kan ske på lejeperiodens 1. dag eller efter nærmere aftale. Evt. andet ankomsttidspunkt skal i god tid inden ankomsten aftales med bureauet.


Deltagerantal:

Ferieboligen og den eventuelt tilhørende grund, må ikke bebos af flere personer end det angivne maksimum antal (se lejekontrakten), som også inkluderer børn uanset deres alder. Derudover er det ikke tilladt at have telte eller campingvogne på grunden.

Husdyr må kun medbringes, hvis det fremgår af lejebeviset.

Udlejes ikke til ungdomsgrupper.


Betaling:

Lejebeløbet betales således, som det fremgår af lejeaftalen. Når du har foretaget din indbetaling, erklærer du at have gjort dig bekendt og indforstået med de fremsendte leje- og betalingsbetingelser.

Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan bureauet uden varsel annullere lejekontrakten. Lejer har i så fald intet krav på opfyldelse af lejekontrakten og udlejer har ikke nogen forpligtelse til at opfylde leje­kontrakten.


Depositum:

V.Kysten er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen.

Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm, olie m.m. bliver modregnet i depositum.


Afbestilling og ændring af lejemål:

En indgået lejekontrakt kan ikke opsiges og/eller ændres af lejeren. Sidstnævnte har dog ret til mod beta­ling af et gebyr at foretage afbestilling som følger:

  • Indtil 60 dage før lejeperiodens start: 25% af lejebeløbet.
  • Senere end 60 og indtil 30 dage før lejeperiodens start: 50% af lejebeløbet.
  • Senere end 30 og indtil 14 dage før lejeperiodens start: 75% af lejebeløbet.
  • Senere end 13 dage før lejeperiodens start: 100% af lejebeløbet.

Afbestillingen betragtes som foretaget den dag, udlejer har fået skriftlig meddelelse herom.

I tilfælde af regeringsbestemt rejseforbud mellem lejers hjemland og Danmark tilbyder vi ombooking eller annulering frem til ankomstdato.


Skader/Fejl/Mangler:

Lejer er erstatningspligtig overfor bortkommet løsøre samt skader forvoldt i lejeperioden. Eventuelle skader skal inden afrejse anmeldes til udlejer.

Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader (installationssvigt og brud, forstoppede afløb etc.), men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.


Opvarmning af feriehuset:

Det kan forventes, at ferieboligen er opvarmet, så huset er lunt ved ankomst.


Insekter:

Feriehusene ligger oftest i den frie natur tæt på skoven. Derfor kan der forekomme insekter (bl.a. hvepse, myrer og ørentvister).


Reklamationer:

Skader og mangler på det lejede feriehus skal anmeldes inden 48 timer efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Efter afrejse modtages ingen reklamationer.

Der tages forbehold for evt. trykfejl eller fejl på websitet.

De beskrevne afstande er vejledende og er angivet efter skøn i luftlinje, og kan derfor kun benyttes til oriente­ring.